نمایی از بقعه شیخ صفی اردبیل زیبا و برفی

خبرگزاری ایسنا

آرامگاه شیخ صفی‌الدین اردبیلی یکی از مکان‌های تاریخی و باستانی شهر اردبیل در شمال باختری ایران و از آثار ثبت شده ایران در فهرست میراث جهانی یونسکو است.

نمایی از بقعه شیخ صفی اردبیل زیبا و برفی

نمایی از بقعه شیخ صفی اردبیل زیبا و برفی

نمایی از بقعه شیخ صفی اردبیل زیبا و برفی

نمایی از بقعه شیخ صفی اردبیل زیبا و برفی

نمایی از بقعه شیخ صفی اردبیل زیبا و برفی

نمایی از بقعه شیخ صفی اردبیل زیبا و برفی

نمایی از بقعه شیخ صفی اردبیل زیبا و برفی

نمایی از بقعه شیخ صفی اردبیل زیبا و برفی

نمایی از بقعه شیخ صفی اردبیل زیبا و برفی

نمایی از بقعه شیخ صفی اردبیل زیبا و برفی

نمایی از بقعه شیخ صفی اردبیل زیبا و برفی

نمایی از بقعه شیخ صفی اردبیل زیبا و برفی

نمایی از بقعه شیخ صفی اردبیل زیبا و برفی

نمایی از بقعه شیخ صفی اردبیل زیبا و برفی

نمایی از بقعه شیخ صفی اردبیل زیبا و برفی

نمایی از بقعه شیخ صفی اردبیل زیبا و برفی

عکاس: بابک حقی

نمایی از بقعه شیخ صفی اردبیل زیبا و برفی