ضرورت اجرای آیین نامه ها و دستورالعمل های هیأت وزیران برای حل مشکلات جامعه عشایری

خبرگزاری ایسنا

محمدرضا حسین نژاد در جلسه شورای عشایری که با حضور رئیس سازمان عشایری برگزار شد، اظهار کرد: تصمیمات شورای عشایر استان می تواند منشأ تصمیمات مهم برای کشور باشد.

وی افزود: توجه متوازن به حوزه های مختلف جامعه عشایر اعم از حوزه های فرهنگی، آموزشی و وظایف دستگاه های متولی موجب حل مشکلات این قشر خواهد شد.

حسین نژاد با تاکید بر اینکه باید طرحی در خصوص وضعیت اسکان عشایر تعریف شود، گفت: با اجرای طرحی اصولی و قانونمند با پیش بینی نیازهای اولیه و جلوگیری از پراکنده سازی، می توان وضعیت سکونتگاه های عشایر را ساماندهی کرد.

وی در خصوص خرید تضمینی دام نیز افزود: در دنیای رقابت ها، می توان سهم صادراتی هم برای جامعه عشایر در نظر گرفت تا شاهد تحول ارزآوری و رونق اقتصادی باشیم.

نماینده عالی دولت در استان تصریح کرد: با تدوین نظام نامه ای واحد بین استان‌های دارای جامعه عشایر می توان از بروز ناهماهنگی های موجود جلوگیری کرد.

وی خاطرنشان کرد: مشکلات قشر عشایر با تغییر نگرش ها، نوع مدیریت ها، داشتن دیدگاه متفاوت به صورت عملیاتی و مطالعه شده و مدون حل می شود.

https://dailies.ir/27/04/2022/%d8%b6%d8%b1%d9%88%d8%b1%d8%aa-%d8%a7%d8%ac%d8%b1%d8%a7%db%8c-%d8%a2%db%8c%db%8c%d9%86-%d9%86%d8%a7%d9%85%d9%87-%d9%87%d8%a7-%d9%88-%d8%af%d8%b3%d8%aa%d9%88%d8%b1%d8%a7%d9%84%d8%b9%d9%85%d9%84-%d9%87/